Algemene voorwaarden

Gevestigd aan xxxx
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer xxxxx

Telefoonnummer (Nederland): 000
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 en zaterdag van 08:00 tot 14:00
E-mail (Nederland): info@natuursteen-wonen.nl
BTW-nummer: xxxxx
Adres showroom: xxxxx
Adres magazijn: xxxxx

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • 1. Consument: de Koper die bij het aangaan van een Overeenkomst met Natuursteen Wonen niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 • 2. Koper: de natuurlijk of rechtspersoon die Producten en/of diensten van Natuursteen Wonen afneemt en wederpartij bij de Overeenkomst met Natuursteen Wonen in de zin van artikel 6:231 sub c BW.
 • 3. Order: het plaatsen van een bestelling tot het leveren van Producten en/of diensten door Koper bij Natuursteen Wonen.
 • 4. Overeenkomst: de afspraak tussen Natuursteen Wonen en Koper op basis waarvan Natuursteen Wonen Producten en/of diensten aan Koper levert tegen betaling.
 • 5. Partijen: Natuursteen Wonen en Koper gezamenlijk.
 • 6. Natuursteen wonen:de verkoper van Producten en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met Koper en gebruiker van deze algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 • 7. Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, (test)apparatuur en alle overige objecten, die het onderwerp zijn van de Overeenkomst.
 • 8. Schriftelijk: onder ‘schriftelijk’ valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

 • 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Natuursteen Wonen, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 • 2. Eventuele algemene voorwaarden van Koper, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Natuursteen Wonen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 • 3. Wanneer door Natuursteen Wonen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Koper kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Natuursteen Wonen de onderhavige voorwaarden toepast.
 • 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Natuursteen Wonen, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Koper een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
 • 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met Natuursteen Wonen in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Natuursteen Wonen vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 • 6. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Koper en Natuursteen Wonen gesloten Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN EN OFFERTES

 • 1. Alle aanbiedingen van Natuursteen Wonen zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 • 2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Natuursteen Wonen zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
 • 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Natuursteen Wonen niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding begrepen Producten en/of diensten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 • 4. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de aanbieding gegeven omschrijving van de levering. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod is Natuursteen Wonen daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Natuursteen Wonen anders aangeeft.
 • 5. Mondelinge toezeggingen binden Natuursteen Wonen slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door haar zijn bevestigd.
 • 6. Acties en kortingen zijn enkel van toepassing op de oorspronkelijke prijzen en niet van toepassing op eerder gemaakte prijsafspraken, waarbij een lagere prijs is overeengekomen. Tevens kunnen acties en kortingen niet worden gecombineerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 • 7. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Natuursteen Wonen binden Natuursteen Wonen niet.
 • 8. De prijzen in de aanbiedingen van Natuursteen Wonen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 • 9. Het staat Natuursteen Wonen vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet automatisch voor toekomstige Orders.

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 • 1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Natuursteen Wonen eerst dan tot stand nadat Natuursteen Wonen een Order schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Koper daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.
 • 2. Voor Orders die via de website van Natuursteen Wonen worden geplaatst, geldt, in afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Koper alle stappen van het online bestelproces met succes heeft doorlopen. Natuursteen Wonen zal de Order vervolgens schriftelijk aan Koper bevestigen.
 • 3. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden Natuursteen Wonen slechts, indien deze door Natuursteen Wonen schriftelijk binnen 5 dagen zijn bevestigd.

ARTIKEL 5: LEVERING

 • 1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijf of magazijn te Ravenstein (xxxxx) en zolang de voorraad strekt.
 • 2. Producten die klaar zijn voor afhaal, moeten op de tussen Partijen overeengekomen datum op afspraak te worden afgehaald bij het magazijn van Natuursteen Wonen.
 • 3. Indien de levering van Producten geschiedt aan een door Koper opgegeven afleveringsadres, zal Natuursteen Wonen hiervoor transportkosten aan de Koper in rekening brengen. Op verzoek verstrekt Natuursteen Wonen een overzicht van de betreffende transportkosten. Voor transport naar het buitenland en de Waddeneilanden gelden afwijkende tarieven.
 • 4. De Koper dient er voor te zorgen dat de locatie waar de Producten moeten worden afgeleverd zich op de begane grond bevindt en goed bereikbaar en berijdbaar is voor het vervoer c.q. aanvoer van de Producten over een verharde weg.
 • 5. De keuze van het transportmiddel en de vervoerder is aan Natuursteen Wonen, ook bij niet-franco zendingen, waarbij geen voorschriften voor de verzending door Koper zijn gegeven. Belemmeringen of tijdelijke verhinderingen in het vervoer door de gekozen vervoerder of met het gekozen vervoermiddel, verplichten niet tot het inschakelen van een ander transportmiddel.
 • 6. Indien Koper specifieke eisen met betrekking tot door Natuursteen Wonen te gebruiken verpakkingen heeft, komen alle kosten voor het gebruik van deze verpakkingen voor rekening van Koper. Verpakkingsmaterialen worden door Natuursteen Wonen niet teruggenomen.
 • 7. Aan de leveringsplicht van Natuursteen Wonen zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Natuursteen Wonen te leveren Producten voor de eerste keer aan het opgegeven afleveradres van de Koper zijn aangeboden. Daarbij strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

ARTIKEL 6: LEVERINGSTERMIJNEN

 • 1. Indien Natuursteen Wonen een termijn voor levering van Producten heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Natuursteen Wonen derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Natuursteen Wonen dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 • 2. Indien niet uit voorraad kan worden geleverd, is de leveringstermijn de periode, die Natuursteen Wonen of de fabrikant van het Product nodig heeft voor de fabricage c.q. levering van de bestelling; deze gaat in op de dag, waarop de Overeenkomst definitief tot stand is gekomen en alle voor de uitvoering vereiste gegevens door Natuursteen Wonen zijn ontvangen.
 • 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Natuursteen Wonen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Natuursteen Wonen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Natuursteen Wonen zijn verstrekt, heeft Natuursteen Wonen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • 4. Het is Natuursteen Wonen toegestaan verkochte Producten in gedeelten te leveren, elk gedeelte afzonderlijk te factureren en betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden.

ARTIKEL 7: MAATWERK

 • 1. Natuursteen Wonen neemt maatwerkopdrachten pas in productie nadat deze schriftelijk of via e-mail zijn bevestigd.
 • 2. Maatwerk kan in geen geval worden geretourneerd, tenzij sprake is van een ondeugdelijk Product. Maatwerk is uitdrukkelijk van het recht op herroeping en de zichttermijn, zoals hierna vermeld in artikel 8, uitgesloten.
 • 3. Vensterbanken langer dan 3050 mm worden door Natuursteen Wonen in twee verlijmde delen geleverd met een v-verbinding, in verband met het voorkomen van scheuren. Alhoewel Natuursteen Wonen zich inspant de verbinding zo goed als mogelijk weg te werken, zal deze verbinding altijd zichtbaar blijven, doordat de lak krimpt tijdens het drogen. De Koper heeft echter geen recht op reclame indien de verbinding zichtbaar is en deze zichtbaarheid in redelijkheid dient te worden geaccepteerd.

ARTIKEL 8: ZICHTTERMIJN EN HERROEPINGSRECHT

 • 1. Indien er sprake is van een koop op afstand, zal het aanbod tevens een zichttermijn van 14 dagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de Consument, tenzij anders overeengekomen is. De koop is in dat geval pas definitief wanneer 14 dagen na ontvangst van het Product zijn verstreken.
 • 2. Tijdens de zichttermijn heeft de Consument een herroepingsrecht, waarbij de Consument de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen Producten te retourneren.
 • 3. De Consument kan het herroepingsrecht inroepen door Natuursteen Wonen binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst door of namens de Consument schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen van zijn voornemen. De schriftelijke verklaring wordt verstuurd per e-mail aan info@natuursteen-wonen.nl. Daartoe kan de Consument gebruik maken van het retourformulier dat door Natuursteen Wonen op haar website ter beschikking wordt gesteld, maar de Consument is daartoe niet verplicht.
 • 4. Indien door de Consument een beroep wordt gedaan op het herroepingsrecht zal Natuursteen Wonen het eventueel reeds door de Consument betaalde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retour gezonden Producten terugbetalen.
 • 5. De Consument kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van haar herroepingsrecht indien de betreffende Producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden. Wel mag de Consument de Product uit de verpakking nemen voor zover dit noodzakelijk is om te beoordelen of het Product aan de verwachting van de Consument voldoet, zolang de originele verpakking bewaard blijft en het Product in onbeschadigde toestand kan worden teruggezonden.
 • 6. De Consument dient na het inroepen van haar herroepingsrecht het geleverde binnen 14 dagen retour te zenden aan Natuursteen Wonen. De kosten waarvan voor rekening van de Consument komen. Producten kunnen ook worden geretourneerd bij het magazijn van Natuursteen Wonen. In principe zet Natuursteen Wonen geen eigen vervoer in voor het retourneren van Producten. Maar bent u zelf echt niet in de mogelijkheid om de producten retour te zenden of retour te brengen bij ons magazijn, dan is het mogelijk dat wij de producten op komen halen. Voor deze ophaalservice betaalt u € 48,40 inclusief btw.
 • 7. Op maat gemaakte Producten en Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument zijn van de zichttermijn en het recht op herroeping uitgesloten. Maatwerk, waaronder lak- en spuitwerk, kan niet worden geretourneerd. Ook overzetplinten, plintneuten, vensterbanken, radiatorombouw, sokkels, RVS plinten en overige RVS Producten worden beschouwd als maatwerk. Deze uitsluiting zal telkens duidelijk bij ieder Product op de website worden vermeld door Natuursteen Wonen.

ARTIKEL 9: GARANTIE EN RECLAMATIE

 • 1. Onverminderd eventuele garantierechten die de wet aan Koper toekent en welke dwingendrechtelijk van aard zijn, garandeert Natuursteen Wonen dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
 • 2. Natuursteen Wonen is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door Koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de Producten.
 • 3. Koper is verplicht de geleverde Producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient Koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan Natuursteen Wonen) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Natuursteen Wonen. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Natuursteen Wonen schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de Producten dient te geschieden in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 • 4. Eventuele gebreken dienen zo spoedig mogelijk na levering aan Natuursteen Wonen schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de Producten dient te geschieden in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
 • 5. Indien de klacht van Koper door Natuursteen Wonen gegrond worden bevonden, zal Natuursteen Wonen naar haar keuze of de geleverde Producten kosteloos vervangen of met Koper een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Natuursteen Wonen en mitsdien de hoogte van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende Producten, dan wel (naar keuze van Natuursteen Wonen) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Natuursteen Wonen gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Natuursteen Wonen voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
 • 6. Natuursteen Wonen verleent geen garantie indien:
  a. en zolang Koper jegens Natuursteen Wonen in gebreke verkeert in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Natuursteen Wonen;
  b. Koper de geleverde Producten zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken;
  c. de geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Natuursteen Wonen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
  d. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 • 7. Tekeningen, technische beschrijvingen, modellen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, gewichten, afbeeldingen van etiketten, maten en materiaalaanduidingen, worden door Natuursteen Wonen te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde Producten met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de Overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen.
 • 8. Indien Producten door de Koper zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie – ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen – niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in deze gevallen is Natuursteen Wonen aan geen enkele tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.

ARTIKEL 10: PRIJZEN

 • 1. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van typefouten. Kennelijke fouten in de prijzen op de website van Natuursteen Wonen binden Natuursteen Wonen niet.
 • 2. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van Natuursteen Wonen zijn in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. De prijzen van Producten op de website van Natuursteen Wonen zijn daarentegen inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 • 3. Het staat Natuursteen Wonen vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet automatisch voor toekomstige Orders.
 • 4. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Indien Natuursteen Wonen de prijs na het sluiten van de Overeenkomst, doch voor levering verhoogt en deze verhoging beïnvloedt de koopprijs van een tussen de Koper en Natuursteen Wonen gesloten Overeenkomst, dan is de Koper gerechtigd de Overeenkomst met Natuursteen Wonen kosteloos te ontbinden, tenzij Natuursteen Wonen aangeeft de Overeenkomst alsnog voor de oorspronkelijke prijs uit te zullen voeren. Indien de Koper de Overeenkomst met Natuursteen Wonen in geval van een prijsverhoging wenst te ontbinden, dient de Koper Natuursteen Wonen binnen 7 dagen na de kennisgeving van de prijsverhoging schriftelijk van zijn voornemen de Overeenkomst te ontbinden op de hoogte stellen.

ARTIKEL 11: FACTURATIE EN BETALING

 • 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt betaling contant of per pintransactie bij (af)levering.
 • 2. Natuursteen Wonen is gerechtigd om bij aanvang van de Overeenkomst te verlangen dat de verzending geschiedt onder rembours of nadat volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling door de Koper heeft plaatsgevonden.
 • 3. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt door middel van factuur, dient de betaling van de factuur te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door Natuursteen Wonen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 • 4. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. Indien Natuursteen Wonen na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn een betalingsherinnering naar de Koper stuurt, brengt Natuursteen Wonen € 25,00 aan administratiekosten in rekening.
 • 5. De Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Natuursteen Wonen maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Koper. In dat geval is de Koper een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Voor Consumenten bedraagt dit een percentage van ten minste 5% met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door Natuursteen Wonen gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 • 6. Indien de Koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Natuursteen Wonen bevoegd de nakoming van de jegens de Koper aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Natuursteen Wonen het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Koper te twijfelen.
 • 7. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Koper of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Natuursteen Wonen en de verplichtingen van de Koper jegens Natuursteen Wonen onmiddellijk opeisbaar.
 • 8. Indien de Koper uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Natuursteen Wonen heeft, dan ziet de Koper af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Koper (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

ARTIKEL 12: OVERMACHT

 • 1. Natuursteen Wonen is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 • 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Natuursteen Wonen alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 • 3. Natuursteen Wonen behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Natuursteen Wonen gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 • 4. Indien Natuursteen Wonen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

ARTIKEL 13: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • 1. Eigendom van alle door Natuursteen Wonen aan Koper verkochte en geleverde Producten blijft bij Natuursteen Wonen zolang Koper de vorderingen van Natuursteen Wonen uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang Koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige Overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang Koper de vorderingen van Natuursteen Wonen wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 • 2. De door Natuursteen Wonen geleverde Producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 • 3. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • 4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Natuursteen Wonen of een door Natuursteen Wonen aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Natuursteen Wonen haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die Producten aldaar mee te nemen.
 • 5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Natuursteen Wonen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • 6. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Natuursteen Wonen.
 • 7. Voor leveringen die worden uitgevoerd naar Duitsland geldt aanvullend dat indien de Koper (mede) uit door Natuursteen Wonen geleverde Producten een nieuwe zaak vormt, vormt de Koper die zaak slechts voor Natuursteen Wonen en houdt de Koper de nieuw gevormde Product voor Natuursteen Wonen totdat de Koper alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Natuursteen Wonen heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door de Koper alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde Product.

ARTIKEL 14: PRIVACY EN GEGEVENSBEHEER

 • 1. Indien Koper een bestelling plaatst bij Natuursteen Wonen, dan worden er persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van Natuursteen Wonen. Natuursteen Wonen houdt zich daarbij aan alle door de Wet bescherming persoonsgegevens en overige dwingendrechtelijke (privacy)wetgeving en zal de gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij en uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de met Koper gesloten Overeenkomst.
 • 2. Natuursteen Wonen respecteert de privacy van de gebruikers van haar internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de betreffende persoonlijke gegevens.
 • 3. Natuursteen Wonen maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mail die Natuursteen Wonen verstuurt, bevat instructies om toezending in de toekomst af te zeggen en de persoonlijke gegevens van deze lijst te verwijderen.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 • 1. Op alle door Natuursteen Wonen gesloten en te sluiten Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 • 2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere Overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke Overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Natuursteen Wonen, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Natuursteen Wonen met de Koper kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

ARTIKEL 16: WIJZIGING EN UITLEG VAN DE VOORWAARDEN

 • 1. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 • 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.